กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าว คณะนิเทศศาสตร์

คณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน"

     คณาจารย์ คณะนิเทศศาสตร์ เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ เรื่อง "นโยบายการบริหารการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
(ภาพกิจกรรม)