กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าว คณะนิเทศศาสตร์

เข้าร่วมโครงการ "เยาวชนสร้างเรื่อง เพื่อเมืองสร้างสรรค์"

การบริการวิชาการแก่สังคม

             คณะนิเทศศาสตร์วิทยาลัยทองสุข ร่วมกับสมาคมเยาวชนพัฒนาเมือง เข้าร่วมโครงการ "เยาวชนสร้างเรื่อง เพื่อเมืองสร้างสรรค์" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม เดอะลอฟท์ รีสอร์ท (วงศ์สว่าง 19) เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร


             โดยมีอาจารย์ยุทธพงษ์ อรัญกานนท์ และอาจารย์วรศร  ปัทมานนท์ เป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
              -  เทคนิคการถ่ายภาพ
              -  การตกแต่งภาพและข้อความ
              -  การโพสบนสื่อออนไลน์
             และมีนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์เข้าร่วมเป็นผู้ช่วยในกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ด้วย มีนางสาวกชกร  พูลเขตกิจ นางสาวชิดหทัย  พีระภาค และนายณัฐพงศ์  เปี่ยมประวัติ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 2