กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


สมัครงาน Job

เชิญ

ผู้ที่สนใจ สามารถส่งใบสมัคร หรือรายละเอียดแนะนำตนเองมาที่

วิทยาลัยทองสุข เลขที่ 99/79 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ (Tel) : 0-2885-1421-4 โทรสาร (Fax) : 0-2885-1428หลักฐานประกอบการสมัครงาน (อย่างละ 1 ชุด)

     
- ใบสมัครงาน
     - สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน
     - สำเนาหลักฐานการศึกษา ได้แก่ Transcript และสำเนา ใบปริญญาบัตร
     - ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้วขึ้นไป (สีหรือขาวดำก็ได้ แต่ควรแต่งกายชุดสุภาพ)
     - สำเนาหลักฐานการพ้นภาระทางการทหาร (ถ้ามี)
     - สำเนาหนังสือรับรองการผ่านอบรม การทดสอบภาษา การผ่านงานหรือการฝึกงาน (ถ้ามี)
       ปล.เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องทุกชุด (หลักฐานการสมัคร สามารถส่งทางไปรษณีย์, ส่ง Fax
       หรือ Scan แล้วส่ง Mail มาได้ ในกรณีที่ไม่สะดวก สามารถนำเอกสารฉบับลงนามจริง
       มาในวันสัมภาษณ์ได้)

 
 
      ดาวน์โหลดใบสมัครงาน (คลิก)