วิทยาลัยทองสุข      

กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


แนะนำศิษย์ทองสุข

ระดับปริญญาตรี

แนะนำศิษย์เก่า คณะนิเทศศาสตร์ นายบัวพัน คำรัง บัณฑิตคณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ได้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม2.55  ช่วงศึกษาได้ทำงานควบคู่ไปด้วยกัน คือเป็นนักมวยอาชีพ ฉายา ฉัตรเพชร  ศิษย์หมอเส็ง   ปัจจุบันทำงานครูสอนมวย โรงเรียน   FitfacMuaythai-Talingchanและทำงานอยู่ค่ายมวย  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี