กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


สมัครงาน Job

คุณสมบัติและรายละเอียด

วิทยาลัยทองสุข มีความประสงค์จะคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันฯ ตำแหน่งอาจารย์ประจำ  โดยมีคุณสมบัติสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป  ในสาขาที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้ดังนี้

บัณฑิตวิทยาลัย
        
          อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต      จำนวน  3 อัตรา

          อาจารย์ประจำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต              จำนวน  3 อัตรา

          อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต                จำนวน  3 อัตรา   


คณะบริหารธุรกิจ  ต้องการรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร ดังนี้

          อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ                           จำนวน  3  อัตรา

          อาจารย์ประจำสาขาการจัดการ                                     จำนวน  3  อัตรา   

          อาจารย์ประจำสาขาบัญชี                                            จำนวน  3  อัตรา

คณะนิติศาสตร์  ต้องการรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร              จำนวน  3  อัตรา

คณะรัฐประศาสนศาสตร์  ต้องการรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร   จำนวน  2  อัตรา

คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ต้องการรับสมัครอาจารย์ประจำหลักสูตร  จำนวน  3  อัตรา

 

          และผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่นี่ (www.thongsook.ac.th) สามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  วิทยาลัยทองสุข (สำนักบริหาร ชั้น 1 ห้องประชาสัมพันธ์) หมายเลขติดต่อที่ 02-8851421-4 ต่อ 11) วันพุธ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00-17.00 น.


เอกสารและหลักฐานการรับสมัคร

          -ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

          -สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

          -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ

          -สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

          -สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ

          -ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ