กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


หนังสือรับรองหลักสูตร (สกอ.)

.

หนังสือรับรองหลักสูตร ระดับปริญญาโท
   
        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม
     
     (คลิกดูหนังสือรับรอง)


หนังสือรับรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิค สาขาวิชา การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขา การจัดการ

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขา การตลาด
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
     
     (คลิกดูหนังสือรับรอง)