กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


หนังสือรับรองหลักสูตร (สกอ.)

.

หนังสือรับรองหลักสูตร ระดับปริญญาโท
   
        หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
     หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
     
     (คลิกดูหนังสือรับรอง)


หนังสือรับรองหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิค สาขาวิชา การจัดการ (หลักสูตรนานาชาติ)
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขา การจัดการ

     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขา การตลาด
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
     
     (คลิกดูหนังสือรับรอง)