กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

  วิทยาลัยทองสุข  เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากทบวงมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2537 ซึ่งเปิดทำการเรียนการสอนเมื่อปีการศึกษา 2538 จนถึงปัจจุบัน โดยมีผู้ก่อตั้งและอธิการบดีคนแรก คือ ดร.พรชัย อรัณยกานนท์ ปัจจุบันวิทยาลัยทองสุข ได้ครบรอบ 22 ปี ในวันสถาปนาวิทยาลัยฯเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา