กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยทองสุข

งานบริการนักศึกษาเกี่ยวกับ กยศ.


1. งานกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา   

    (https://www.studentloan.or.th/index.php/home
)


2. กำหนดการให้กู้ยืม คุณสมบัติของผู้กู้ยืม/ผู้ค้ำประกัน และขั้นตอนการกู้ยืม กยศ./กรอ. 

    (https://www.studentloan.or.th/index.php/highlight/1
)


3. แบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2561
   
    (คลิกดาวน์โหลด2560)

    (คลิกดาวน์โหลด2561)


4. แบบบันทึกกิจกรรมจิตอาสา ปีการศึกษา 2561
   
    
(คลิกดาวน์โหลด)