กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 11 มกราคม 2561

พิธีรับมอบใบรับรองแก่ International Program จาก ASIC Accreditationดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินหลักสูตรนานาชาติ
จาก Dr. Maurice Kimmock (Chairman of ASIC Accreditation)

ดร.พรจิต อรัณยกานนท์ อธิการบดี และ Mr.Osman Ayub Suleman (Chief Executive Officer)
ให้การต้อนรับ 
Dr. Maurice Kimmock