กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

โรงเรียนฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กทม.

วิทยาลัยทองสุข จัดโครงการสนันสนุนอุปกรณ์กีฬาให้เยาวชน ในโรงเรียนฉิมพลี เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
โดยในกิจกรรมมีการบรรยายพิเศษให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเล่นกีฬาที่ถูกต้อง
และมอบอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนฉิมพลี เพื่อให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย