กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

        สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ร่วมกับ สาขาวิชาการจัดการ ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุขไร่ขิง จัดกิจกรรม/โครงการ เรื่อง จิตอาสาพัฒนาโรงเรียน “เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีความรู้และปรับปรุงสถานที่เรียนให้สวยงาม” ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ โรงเรียนบ้างคลองกระจัน ตำบลดอนแฝก อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เพื่อให้นักศึกษาได้มีกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและช่วยเหลือสังคมได้เล็งเห็นความสำคัญของการมีจิตอาสา โดยโครงการนี้ได้รับเกียรติจากนายสิทธิชัย  อรัณยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการเปิดโครงการนี้