กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 25-26 มกราคม 2561

การเสนอบทความวิจัยของนักศึกษาและอาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยทองสุข โครงการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7  ณ ห้องประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ 25-26 มกราคม 2561 โดยมีนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 7 จำนวน 7 ท่าน ซึ่งนำบทความวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่นอกสถาบันในเวทีการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 7 ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
1.นายสุรพล วรรณวงศ์ บทความเรื่อง "ความสัมพันธ์ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์"
2.นายไพบูรณ์ ธรรมนิรมล บทความเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทองเทศบาล ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ"
3.นางอัจฉรา จำปาทอง บทความเรื่อง "ส่วนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก ในเขตจังหวัดราชบุรี"
4.นางดวงพร นุ่มนวลศรี บทความเรื่อง "การพัฒนารูปแบบบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิผลของตลาดสดโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี"
5.นางฐิติพร เกิดนาค บทความเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม"
6.นายปัญญา กำลังศิลป์ บทความเรื่อง "ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการตลาดกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร"
7.นางธันยาพร จันมนตรี บทความเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานสานการเดินรถที่ 77 องค์การขนส่งมวลชลกรุงเทพ"