ใบสมัครเรียน

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม Activity

วันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2561

โครงการสัมมนาจิตอาสาพัฒนาชนบท (CSR) คณะนิติศาสตร์ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความรับผิดชอบทางด้านคุณธรรม จริยธรรม มีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีจิตอาสา ตลอดจนเป็นการฝึกผู้นำในการทำความดีช่วยเหลือและบำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อสังคมได้อย่างแท้จริง