กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 11-20 มกราคม 2562

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์ วันที่ 11-20 มกราคม 2562
วิทยาลัยทองสุขได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย และได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 2 ประเภท
ดังนี้ กีฬามวยสากลสมัครเล่นชาย และกีฬาแบตมินตันชาย