กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 1 ธันวาคม 2561

คณะนิเทศศาสตร์ เล็งเห็นความสำคัญการนำนักศึกษาดูงาน กระบวนการถ่ายทำหนังสั้นเพื่อการโฆษณา ผลิตสื่อ Viral การศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการผลิตสื่อ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาได้เรียนรู้การผลิตสื่อดิจิทัล รวมถึงได้เรียนรู้ ขั้นตอนการถ่ายทำ  ตั้งแต่การเตรียมกระบวนการถ่ายทำ การดำเนินงานตามสคริป การเขียนบท โครงเรื่อง  บทภาพยนตร์ screenplay ) บท (script ) ซีเควนส์หลัก (master scene /sequence ) การสัมภาษณ์บุคคลที่มีหน้าที่ในการผลิตสื่อดิจิทัลในกองถ่าย และเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์จริงให้กับนักศึกษา และสามารถเห็นแนวทางที่จะนำมาปรับใช้ในการเรียน จากการเรียนรู้จากสถานที่จริงและได้รู้จักการทำงานของบริษัทโฆษณาที่มีชื่อเสียง เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายในวงการโฆษณาให้แก่นักศึกษา โดยคณะนิเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการ ศึกษาดูงาน “ กระบวนการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา เพื่อผลิตสื่อ Viral ”  ในวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาสุขใจ สถานที่พักตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ