งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562

     วิทยาลัยทองสุข เข้าร่วมรายการบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์