งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 17 มีนาคม 2563

      วิทยาลัยทองสุข นำโดยผู้แทนฝ่ายบริหาร และผู้แทนคณาจารย์ได้ดำเนินการประชุมเร่งด่วนในการวางมาตรการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด 19 (covid-19) และร่วมกันหาแนวทางในการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยในการเรียนการสอนในภาคเรียนนี้ โดยจะนำระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบการเรียนออนไลน์ ตามคำสั่งจากกระทรวงอุดมศึกษา มาใช้กับนักศึกษาเพื่อความปลอดภัย และห่างไกลจากโรคโควิด 19 มากที่สุด