ใบสมัครเรียน

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

วันที่ 26 มีนาคม 2563

        สำนักวิชาการและวางแผน ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ สาขาคอมพิวเตอร์ จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)" ให้กับอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยทองสุข เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ และนำกลับไปถ่ายทอดวิธีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักศึกษาต่อไป โดยมี ผศ.ดร.คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานอบรมโครงการและให้ความรู้พิเศษ ร่วมกับวิทยากรบรรยายพิเศษให้ความรู้ คือ อาจารย์ระวิสุดา เทศเมือง อาจารย์ประจำสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยทองสุข