ใบสมัครเรียน

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

โครงการจิตอาสา ศูนย์การศึกษา วิทยาลัยทองสุข (ไร่ขิง)

         ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข (ไร่ขิง) จัดโครงการจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนวัดลาดสะแก เมื่อวันอาทิตย์ 8 พฤศจิกายน 2563 โดยมีอาจารย์สิทธิชัย อรัณยกานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยทองสุขเข้าร่วมโครงการดังกล่าว