ใบสมัครเรียน

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ คณะนิติศาสตร์

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 วิทยาลัยทองสุข โดยรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  อ.สิทธิชัย อรัณยกานนท์ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ คณะบดีคณะนิติศาสตร์ และคณาจารย์ ให้การต้อนรับนักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ และกล่าวแนะนำแนวทางในการศึกษา รวมทั้งให้นักศึกษาใหม่ได้แสดงความคิดเห็นและแสดงความรู้สึกต่อวิทยาลัยทองสุข