ใบสมัครเรียน

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ประชาสัมพันธ์ Public Relations

การสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

    วิทยาลัยทองสุข ยังคงคุมเข้ามาตรการป้องกันไวรัส โควิด-19 โดยการจัดสอบวิทยานิพนธ์ออนไลน์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชการบริหารการศึกษา ด้วยความห่วงใยบุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน