กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


กิจกรรม

.

ในปัจจุบันวัฒนธรรมท้องถิ่น ประเพณีและวิถีชีวิตที่ดีงามขาดการถ่ายทองไปสู่คนรุ่นใหม่น้อยในขณะที่ความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากสังคมภายนอกได้เข้ามาคุกคามสังคมไทยมากขึ้น ทั้งนี้การสืบสานและอนุรักษ์ฟื้นฟู รวมทั้งการเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและจิตใจต่อมรดกทางวัฒนธรรมเป็นสิ่งสำคัญในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้สืบทอดภูมิปัญญาจากผู้รู้ในชุมชน เพื่อให้เยาวชนและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของชุมชน มีความเข้าใจรากเหง้า ความเป็นวัฒนธรรม การแบ่งปันการเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีการศึกษาเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตของชุมชน

ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้ทำตามหน้าที่ของสถานศึกษาและมีอำนาจหน้าที่บำรุงศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมของท้องถิ่น และเพื่อพัฒนาระบบการเรียนการสอน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาด้านทำนุ บำรุง ศิลปวัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษา  อนึ่ง ศูนย์การศึกษาวิทยาลัยทองสุข จังหวัดพิษณุโลก เล็งเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย อีกทั้งยังส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ได้ทราบถึง วิธีการเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์ว่าวไทย อีกด้วย