กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา

International Programs

ปริญญาโท Master Degree

งานวิจัย Research

วารสาร

อ่านทั้งหมด


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำปี 2560 วันที่ 17 พ.ย. 60 ถึง 19 ม.ค. 61

        โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น โดยมีวิทยาลัยทองสุขเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี 2560
วันที่ 17 พ.ย. 60 ถึง 19 ม.ค. 61 ณ โรงเรียนวัดกงลาด อ.ดอนตูม จ.นครปฐม
 คุณอรณัท ปฐพีจำรัสวงศ์ ผู้แทนจาก สกอ. และผู้แทนประธานเครือข่ายภาคกลางตอนล่าง (มจธ.)
ตรวจเยี่ยมโครงการและให้เกียรติเป็นกรรมการร่วมตัดสินภาพถ่ายกิจกรรมของนักเรียน
การจัดนิทรรศภาพถ่ายจากโทรศัพท์มือถือของนักเรียน ตอน "เล่าเรืองด้วยภาพ" 
กิจกรรมภายในงานยังมี คุณครู ของโรงเรียนวัดกงลาดเข้าร่วมงานในครั้งนี้